loading...

Phương Thúy: Gơn xăm trổ mà không có hổ báo nhé

17796092_1905233003088156_1655018497850512646_n.jpgohf871ca3af89c39eebdcdc9efdf699312oe59DAD6B0__gda__1506899230_0066d01745686eea6a2ce7497c1604e0.jpg 15094829_1833063210305136_4352833427791416270_n.jpgohecd8682adf2c4b3b93b253a792966f63oe59DAA210__gda__1507180734_c9bea6a768cfbf869592ac5f130540c2.jpg 15355771_1843620039249453_9191910934817241462_n.jpgoh2bc332ee3c4504a1ac4a93e15f26e428oe59CD0A6A__gda__1506920900_04fd3769561ab46d46fd53ebb4f7259d.jpg 16508121_1875551909389599_1732232619758137088_n.jpgohd1fa269ff511ebe1257d9b638fe26743oe59CE2420__gda__1507986574_05830ad61e0df534d32f5636ce0f1574.jpg 16508685_1876975572580566_2275320993832235788_n.jpgoh06d462ce816d19a196a02657902ce23eoe59C70DCA__gda__1506914916_eb859662de8c0b715d16712bd8a6e275.jpg 16939337_1883769521901171_2086061176292805342_n.jpgoh57915ad88292c6e536edca1545d7d9fdoe59CDDE2E__gda__1506616704_ea31037f222aa8eeb4efa66134a11419.jpg 16996220_1885863281691795_1917604140087965515_n.jpgoh8f0119bd69c15f5a499d41cb10637ad5oe59C72113__gda__1508182973_38b5c1df0cede9a044e58fda338f1e3a.jpg 17264259_1894738434137613_2927286030483526074_n.jpgoh5abb1aa41d92853b0692666868eff10aoe59DB2B50__gda__1508464382_186df0c14d4e3080d90344d4847c8adc.jpg 17352568_1896068564004600_1279149780123194302_n.jpgoh809773a92a6c3483848a58056de4e240oe59C75ADA__gda__1507815028_428aae7b60337f5df9ac445cc7d95bbf.jpg 17353420_1896968387247951_6335113697344835742_n.jpgoh60ea1efcf5b6d09e232abe76408d246coe59CE95A5__gda__1508063755_b154a856a4cd15b8330053fa0f45d9a0.jpg 17458184_1898169130461210_3807902593073488564_n.jpgoha979ecb95eab0dc7916ce2e1e77e2b98oe59E937E4__gda__1508145482_67f8a6e49140562ed2f4896f33afa759.jpg 17499199_1901322926812497_4395294663249672037_n.jpgoh9155eb16ec865efcfe79c7eef74ef6a6oe59C72E0A__gda__1507513252_119a3def78e44e5c01dd91beb793bac4.jpg 17903954_1915000375444752_4627901797479927728_n.jpgoh2db2cec1fa31e3d312e7ab96a4282c15oe59DD26D6__gda__1507948664_4769f08ea7c89d25ca7ca6ba922940bc.jpg 17991916_1920109708267152_4301755472693875786_n.jpgohf6942475b841a5e3160c6e5e3874ce78oe59DBEC11__gda__1506561215_53966dccdb0cf9f12340af2a770735e0.jpg 18034197_1916171305327659_801448310777105134_n.jpgohbf78cbb5c11cd20455646137d6c7e954oe59D551D7__gda__1507335495_94f4b4f8587756804cc63267829033d3.jpg 18193702_1922534798024643_942254089733243147_n.jpgoh7d413ad682546510ab0abd9466bbaf6eoe59D2098B__gda__1508455195_6c3c09eb4dc9dce18af367741b2f20d5.jpg 18194856_1921037188174404_3222716819986113132_n.jpgoh566a5cd4b5970a2d7b1edad3979fbe28oe59CAAB19__gda__1507415735_e194abc0d8a7f2ba29fdbc2d795e608d.jpg 18268653_1922877787990344_4139752593875999337_n.jpgoh3fd48730081db4363a0704ac5bee868eoe59DFDB7B__gda__1506123477_f825e88f4327ee2a54821de51f919125.jpg 18447050_1926897847588338_8968440022182756748_n.jpgoh51f7bfeadb8cb93712e1568e12a2f2ccoe59C8F1AC__gda__1505975042_b9e1133305b7404b9d8024303bb4f14f.jpg 18557471_1931479643796825_6199288372532113064_n.jpgohebe545d52030dd67748d102b278edd49oe59E8011F__gda__1508003249_78954691e7cb9eec4496e382247365be.jpg 18581864_1932658220345634_4762364084960134275_n.jpgohbca568d2afd1d751dd908901388af9caoe59E8E544__gda__1508419050_925226aa1b53f36bae8557c498afe8d5.jpg 18622435_1933874180224038_2522802357740402719_n.jpgoh938b1c4aed51884c041d9b0ace41eb01oe59CAC534__gda__1506475674_d4dfe67f2cf1813c9bfab5a4a3ff6f94.jpg 18699850_1933213043623485_8893402570329378991_n.jpgoh5008e601e4cf789adfd3cd089003a6ceoe59E0765A__gda__1505997044_3124ddd1b78d3572b990bf3f3054519a.jpg 18700211_1935647716713351_7073043335208910428_n.jpgoh85c4443f7a3bc28aecf058dded8459cdoe59E51688__gda__1508152614_15e217050dcd0bacb5883998ea5adb89.jpg 18765832_1937899476488175_21918415744957003_n.jpgoh9531fa0e1f971e015e38bc357e79e6ceoe59C3ED0F__gda__1508287831_ab789ea854a232bd2bf5ae2e3f8a0372.jpg 18765986_1938349856443137_8557739773117847471_n.jpgoh6130635716d5f26a18eb1155816c2449oe59D1446E__gda__1506897088_25056a977c3478244215e85622429b73.jpg 18767902_1941971716080951_2685028200829192653_n.jpgoh37b4064fa2c37cf4f7ef083ca677de7boe59E0332F__gda__1506329985_e5e76e017438c479944e57cee5c21805.jpg 18813570_1938915446386578_4824971956853995031_n.jpgohc8669cf5eb3d89eb44d2c695967b844eoe59C7C548__gda__1507605734_aaadddfa69b7cf731f11a7cf18a4331e.jpg 18835883_1939922812952508_6988596597936905616_n.jpgohf7afcbf5f6a2b44fe035924dfc2317eaoe59E07A29__gda__1506817927_e92497229eff445e36394279dc778c3e.jpg 18893363_1940506832894106_4802092920861289704_n.jpgoh6412a69e0bc1c118026fe18430aa70f4oe59CCC579__gda__1506603223_5e7dc47f7982213301ef404d3c8b2df6.jpg 19030700_1944912905786832_2624867494894538170_n.jpgohf340d0a9729622f3c34c1cea24c89f04oe59D81A94__gda__1507643706_fb4df910030f1e0b9fc8888618fa962a.jpg
gotop
X