loading...

Nhi Nguyễn: Thấp thoáng dáng ngọc ngà Em

19905467_203139730215823_4764020068437734132_n.jpgoha96a54cc70908e33c24e66d94fea97cboe59F50AC7.jpg 17218718_126965281166602_3085920903330842924_o.jpgohfbb87353200dcc6429d1ae085ccb1959oe59F875EB.jpg 17342935_129122514284212_2374426746360645265_n.jpgoh0b5adc89b6085c01e6580cd5da813b4aoe5A0794C9.jpg 17352390_128062611056869_2983599151442428302_n.jpgohf7f9deed9baf28d6027a929acb455f52oe5A32F313.jpg 17883768_152744381922025_6388491465740408657_n.jpgoh33e75e586a4d5b76a1e0a8d62ac3c462oe59F8383E.jpg 18157512_160952324434564_2101614362482583453_n.jpgoh2d00ad264fc481145ba428ea796827bdoe59ECCFBC.jpg 18739692_176986889497774_3261773651946533299_n.jpgohee22a709cd4b999ade6a6a5b9e82600boe5A019F92.jpg 19059883_186613178535145_9060227660826201564_n.jpgohe7c1875281c2186e131679accae075c9oe59ED716D.jpg 19092641_186292955233834_8244539602098419472_o.jpgoh1c05232cdf611b5a908cab7db8d15d55oe59FDCCA4.jpg 19225345_190429368153526_8730912390768975392_n.jpgohc1eadaeccad830b71c233d575538e634oe5A00042B.jpg 19642272_196612620868534_1342562307678621495_n.jpgohbeb8540ac57997c1d428922dfc8f6692oe59ECA1DC.jpg 19657174_197562737440189_2983219046931668029_n.jpgohb68849485feb9804daa745f9195d398doe5A38DC03.jpg 19657386_200973357099127_5043409409561594623_n.jpgoh6b20ae04fd5ef664757f4eb6ecc863e5oe5A364055.jpg 19961590_205641319965664_4660413745453036133_n.jpgohe4e321d8c9c2212f32adc58c1d72bc75oe5A069BFE.jpg 19989242_204767516719711_1107720593403706620_n.jpgoh5622603f177fe98565a3a683507faf0eoe59F5D8AB.jpg 19989495_205060930023703_2481852923272597117_n.jpgohff53c106f0dd3c3ed729c1eebca68f1eoe5A357919.jpg 20046314_206461639883632_4007428610547151731_n.jpgoh3fd22a651ebfc35768894747b8a1adc3oe59FBB668.jpg 20046609_205273810002415_1691430813314467482_n.jpgoh72506c60357f950a3908407837930962oe59FBCD8B.jpg 20139979_208378076358655_6502345362125631720_n.jpgoh709c546f7958c2102c343d138a201613oe5A36568F.jpg 20228778_206285596567903_3800040864414445628_n.jpgoh16d9207985966b036593de780bc6a96boe59F19224.jpg 20228805_209439526252510_7483120358909112659_n.jpgoh167e1f134580df37df404bff44e61a72oe5A36F125.jpg
gotop
X