loading...

Diễm Nguyễn: Yêu màu tím và ghét sự giả dối

16388284_603693869823409_5808613584378736790_n.jpgoh3bf1be2a8cf2d762f67062c08d1180d5oe5A06DDBB.jpg 13718516_516959795163484_1807037566950052164_n.jpgoh8f91ee21356e23d3ab52d4db370a8402oe59CD661B.jpg 13754340_515838755275588_3999436055939022884_n.jpgoh21e1b0b969b30d7764af155d0938793boe5A0AD35C.jpg 13770425_515838471942283_6278815088775482864_n.jpgohb203bdbb35611cd83b6d87bf555b0cd6oe5A03AD0A.jpg 13770425_515838475275616_8162072962252879079_n.jpgoh55262a9bcea90befa50c60496e0da51coe59C9200F.jpg 14368843_542658525926944_8392161719444854039_n.jpgoh0549c349e4645b4ede6a8da027455d52oe5A0AAA5A.jpg 14463250_542658522593611_7701115805537440115_n.jpgoh33eec94f026151d394670f98f5fa88ecoe59CCFA01.jpg 15589579_583929751799821_3349660508434420953_n.jpgoh9dd66dfdb6a0058620152c7079963883oe59D3EE6B.jpg 16602794_608844019308394_639419876009061025_n.jpgohafca2362e2004b725a477cd4b924d779oe5A08AD8F.jpg 16830683_610336199159176_4661280746234942735_n.jpgoh756d1143d1301f0eb795e9c8f784b2ecoe59CA4365.jpg 17799285_635506503308812_5513255499282576099_n.jpgoh60caf8510c9d8950dfc61d4f971372b9oe5A0BB51A.jpg 17799981_635506463308816_6653415113897814261_n.jpgohaa6a16c625cc0c6eec94c7a6f45dc0e9oe59D91F16.jpg 17862644_635845706608225_7729930228387177058_n.jpgoh5f06b72f1eb42ad1ae29ed46f6abd8cdoe59D6DD00.jpg 18118472_644318062427656_5302938122200812055_n.jpgoh704e883a3906e571ae639956f0e3af7aoe5A0E94C5.jpg 18118485_643907899135339_4658865117564291070_n.jpgoh164a3761e46e850cc0d235fd73125528oe5A059E59.jpg 18268166_648468348679294_8381245816730040983_n.jpgohf1b5685010ecc04cb7663493dd6ff707oe59D384B6.jpg 18301985_649727265220069_7623605369675586387_n.jpgoh7021fe9370866ec9808857cf2d85b087oe5A0F3AFA.jpg 18424203_651798741679588_2845697333106279136_n.jpgoh96639a61ca8d282de5debe249cd62b5aoe5A0DB889.jpg 18519795_652639298262199_6197574055757111870_n.jpgoh977839e1e693063d1ae60b2764dc51a3oe59C5FBF2.jpg 18555946_653129228213206_6199471351948761772_n.jpgohbbc4ffb965a38c16dfa13faa16935099oe5A02387C.jpg 18582278_655442677981861_7110415329474557633_n.jpgoheac421e47352ae5438070fd40581423boe59D349EB.jpg 18582451_654912544701541_6712975204065135968_n.jpgohfa2ef5f0f31a8f10e3a301e7eeaf87adoe59D1FDF2.jpg 18813872_658956627630466_98377012300248351_n.jpgoh6b17168fcf3ad7f15573862b48fda93aoe59D61018.jpg 18767452_658993677626761_7395965457260995550_n.jpgoh91e82f073236f023ecc5f025585fa489oe59D5BB1F.jpg 19029296_663434680515994_8063258554307021532_n.jpgoh955fac52a46c7a41ff5fe081227d7370oe5A089FBC.jpg 19059380_663012590558203_8579664424583714613_n.jpgoh65fee268486a9cb2e2bb5ffbfd6a78c2oe59CFAF80.jpg 19145950_667546800104782_2355698669527843404_n.jpgoh8cd8e8c584da51c92ff2acf6fed85ca3oe5A0E900D.jpg 19148924_666418670217595_7299683438168041368_n.jpgoh153c9e32f153aa8917eee5d87b3add1foe5A101663.jpg 19149317_666912180168244_2186000084893445623_n.jpgoh5f802569694a9ea60d5b22a2572ff37aoe59D7494D.jpg 19225134_668200970039365_7518319027904712444_n.jpgoh9ca5a3dcea769ae5af05d9cebdee1a44oe5A0E5D0F.jpg 19225202_668074073385388_3578859448088187456_n.jpgoh3e65f13e83d520a618092be8a2869d98oe59C93E72.jpg 19260561_670886149770847_8674923283624650175_n.jpgoh09f32e0ac9ccc3b269183a9d47ce9d5doe59D297D0.jpg 19366310_670405323152263_7106014741336516675_n.jpgoh8d0b6460bf26fbcde49e3071fbc291a1oe59D2AD51.jpg 19396965_670688166457312_2311244265179093118_n.jpgoh9df8312953369d7d13d3843793c42d6boe5A0CC373.jpg 19397173_669919389867523_958420706643654126_n.jpgoh09e02835a1c0fee07f56d94ba2048817oe59CACF6D.jpg 19399601_671696803023115_983043652921701389_n.jpgohf1122fd4d3033dbb1054ec7d6cb509dboe59C85513.jpg 19437205_671107479748714_5176940428829334745_n.jpgoh470878f26bce669d30e566d717331ffdoe59CF8293.jpg
gotop
X